Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Kwitnące Wakacje

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa i Muzeum w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku zapraszają na otwarcie wystawy poświęconej akcji Kwitnące Wakacje.

Wystawa jest próbą pokazania piękna dziecięcej energii, cudownej radości i pasji odkrywania tajemnic przyrody, których mogliśmy doświadczać wraz z dziećmi w ciągu 12 lat akcji Kwitnące Wakacje.

Uroczyste otwarcie jest prezentem mikołajkowym dla wszystkich uczestników, opiekunów i wolontariuszy, przyjaciół akcji oraz tych, którzy już niedługo zawitają na Kwitnących Wakacjach.

W roku 2010 akcja Kwitnące Wakacje otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

W programie:
- Wspólne zdjęcie przybyłych gości
- Warsztaty przyrodnicze
- Mikołajkowy, zdrowy poczęstunek
- Ekomikołajkowa niespodzianka dla każdego gościa

Wystawa jest organizowana w partnerstwie z Muzeum w Kwidzynie Oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku.
Patronat medialny: Polska Press Dziennik Bałtycki, TV Vectra.

6 grudnia 2010, godzina 17:00, I piętro Muzeum w Kwidzynie.

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.