Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Niech się plecie


 

Mariusz Mierzwiński
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

oraz

Sylwia Tatara
Kierownik Muzeum w Kwidzynie

serdecznie zapraszają
na otwarcie wystawy etnograficznej
 

Niech się plecie

w salach kwidzyńskiego zamku
dnia 25 stycznia 2011 r., godz. 16.00

 

 

 

Wystawa powstała w ramach zrealizowanego przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna projektu Plecionkarskim szlakiem Wisły, po którego sukcesie rozpoczął się kolejny, Plecionkarskim szlakiem Polski, by w jeszcze większym zakresie tropić wiejskich artystów-plecionkarzy.


 
 

Podczas wernisażu odbędzie się pokaz plecionkarskiej twórczości ludowej oraz prezentacja filmu dokumentalnego Co ty pleciesz?, powstałego podczas etnograficznych badań terenowych.

Na wystawie zobaczyć można kilkadziesiąt barwnych fotografii prezentujących ludzi, ich życie, pracę oraz wyroby związane z plecionkarstwem.

 

Odbędą się też warsztaty wikliniarskie dla dzieci oraz dla dorosłych a do nabycia będzie książka Plecionkarskim szlakiem Wisły, wydana wraz z płytą audio dokumentującą najciekawsze i najważniejsze fragmenty wyjazdów etnograficznych.


25 stycznia – 31 marca 2011

Muzeum w Kwidzynie
ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn

Wstęp wolny

 

Wystawa etnograficzna Niech się plecie powstała w ramach projektu przygotowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna pt. Plecionkarskim szlakiem Polski dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange.

      

            


Patronat medialny:

         


Poczęstunek w ramach wernisażu sponsoruje i przygotowuje:


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.