Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Regionalny haft biały Dolnego Powiśla

 

Wystawa prezentuje zbiory haftu białego zgromadzone w Dziale Etnografii Muzeum w Kwidzynie. Kolekcja eksponowana jest w całości po raz pierwszy.

Haft należał zawsze do jednej z najbardziej rozpowszechnionych technik dekoracyjnych zdobiących tkaniny. Jednak najpiękniejszy i najbardziej wyrazisty był na stroju odświętnym.

Haftem zdobiono nie tylko czepce kobiece i spódnice, lecz także koszule, chustki na głowę i na ramiona oraz fartuchy wchodzące w skład odświętnego stroju, bieliznę osobistą, bieliznę stołową i pościelową, przygotowaną często na posag dla dziewcząt.

Tworzywem do zdobienia haftem było cienkie, białe lniane płótno lub batyst lniany oraz płótno luźno tkane i białe, lniane lub bawełniane nici. Biały haft w sztuce ludowej Dolnego Powiśla zajmował miejsce uprzywilejowane. Wyróżniał się własną, pełną wyrazu artystyczną formą, bogactwem motywów i techniką wykonania.

Biały haft w swej wykwintnej formie nosi ślady dawnej kultury dworsko - mieszczańskiej. Wywarł on wpływ na rozwijający się równocześnie haft ludowy. Został on przetworzony
i dostosowany do ludowych potrzeb i upodobań zachowując tym samym niepowtarzalny wyraz. Haft kolorowy na Dolnym Powiślu należał do rzadkości.

Komisarz wystawy – mgr Sylwia Tatara

Wystawa przedłużowna do 30 września 2012
 

Serdecznie zapraszamy!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.