Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: "Ulotny Świat" Bogdana Przystupy

Wystawa czasowa: "Ulotny Świat" Bogdana Przystupy
Muzeum w Kwidzynie zaprasza serdecznie na wystawę fotograficzną z ramach „Galerii pod Mewami” pt.:
 
Ulotny Świat
autorstwa Bogdana Przystupy
 
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu  29 listopada (środa) 2017 r. o godz. 17:30 na salach wystaw przyrodniczych. 

Autorską wystawę tworzą obrazy przyrody bliskiej z Polski oraz nieco dalszej z Delty Dunaju, Islandii czy Krymu. Łączy je klimat zjawiskowy jak rozwiewająca się poranna mgła nad moczarami. Autor zaprasza do wspólnej wędrówki przez Ulotny Świat przyrody.
* * *
Słowo od Autor:
Fotografuję przyrodę - ptaki, obrazy dzieciństwa, rzeka Bug, egzotyka dawnych lat, zgiełk ptaków na rozlewiskach, ludzie w polu po horyzont.
Setki lat wydzierano przyrodzie niedostępne bagna, które chroniły jej dziewiczość. Na oczach znikają ostatnie ich skrawki. Jeszcze wczesną wiosną gdy rzeki niosą roztopowe wody, przyroda pokazuje swoje oblicze a przez kraj lecą dalecy wędrowcy.
Niestety bagna milkną - świat bagien, niewidoczne w głębinach ryby, skryte ptaki, tajemnicze nocne głosy, ... dziś wracam ... moja fotografia.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.