Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Wystawa fotograficzna: Żuławskie Pejzaże


„ŻUŁAWSKIE PEJZAŻE„ - poplenerowa wystawa fotograficzna na zamku w Kwidzynie.

Żuławy znane są z wyjątkowych walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych. Tu można bezpośrednio obcować z dziedzictwem wielu wieków historii. Ponad 200 miejscowości posiada typowe przykłady dawnej architektury. Kościoły, kaplice, kapliczki przydrożne, cmentarze, zagrody holenderskie rozsiane i ukryte gdzieś przy drogach urzekają swoją urodą.
Poza tym niezwykłe walory przyrodnicze i turystyczne podkreślają urodę i piękno tej krainy.
Zachwycają krajobrazy i zakątki. Są tu liczne pomniki przyrody w postaci wyjątkowych okazów starych drzew. Nieodłącznym elementem krajobrazu są wierzby rosnące przy ciekach wodnych.

Rok 2008 został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Rokiem
Żuław”. Za sprawą tej decyzji odbyły się dwa plenery fotograficzne w powiecie malborskim. Brało w nich udział 38 uczestników. Rekrutacje do nich przeprowadził Związek Polskich Artystów Fotografików, oddział w Gdańsku. Do udziału zaproszono również członków Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej oraz artystów niezrzeszonych. Efektem przedsięwzięcia było blisko 800 zdjęć, a ich skromny wybór jest prezentowany na wystawie.
W Muzeum w Kwidzynie można podziwiać fotografie następujących artystów:
Maciej Kostun, Jacek Sobociński, Bogumiła Piazza, Stanisław Składanowski, Adam Nowicki, Aleksandra Cuzek, Andrzej Mikliński, Krystyna Andryszkiewicz, Wiesława Klemens, Iwona Delegiewicz, Leszek Lesiewicz, Adam Fleks, Witold Bianga, Maciej Kościuszko.

Wystawa czynna do końca grudnia 2013r.

Serdecznie zapraszamy!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.