Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePlebiscyt

Wydarzenia / Wystawa. Gwiazdy orderowe z XVIII-XX w.

 Nagradzanie zasłużonych osób orderami ma długą tradycję. Wygląd orderów i sposób zawieszania - czy może raczej noszenia - zależny był i jest od wielu czynników, m.in. rodzaju i klasy orderu oraz państwa w którym się go nadaje. Order może składać się wielu elementów, m.in. godła, wstęgi czy gwiazdy orderowej. Właśnie gwiazdy orderowe, najbardziej okazałe i ozdobne insygnia najwyższych wyróżnień są przedmiotem wystawy. Zaprezentowano na niej ponad 100 eksponatów pochodzących z blisko 50 państw, w tym dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz Polski i Litwy. Wszystkie gwiazdy orderowe, oprócz dwu wypożyczonych z Muzeum Wojska w Białymstoku, pochodzą z kolekcji Muzeum Historycznego w Trokach na Litwie.

Wystawa, która jest owocem współpracy i przyjaźni muzealników z Trok, Malborka i Kwidzyna, została przygotowana w związku z przypadającą w przyszłym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę.   

Foto relacja z wydarzenia:

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.