Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytCiałopaleniePustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa malarstwa Jerzego Wojciecha Bieleckiego

Muzeum w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Miasto Kwidzyn zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Wojciecha Bieleckiego. Otwarcie wystawy nastąpi w piątek 11 października o godzinie 17:30 w dawnym dormitorium na pierwszym piętrze kwidzyńskiego zamku.

Jerzy Wojciech Bielecki urodził się w Sejnach w 1955 roku. Studia na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych, ze specjalizacją grafika warsztatowa, ukończył w roku 1979, pod kierunkiem prof. Edwarda Piotrowicza. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. Jest także ilustratorem.

Jego twórczość prezentowana był na ponad 20 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1984 r.). Prace jego autorstwa znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz w prywatnych kolekcjach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i Japonii.Wystawa potrwa do 31 marca 2014.
Serdecznie zapraszamy!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.