Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejPlebiscytCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa: Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo

Wystawa Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo, jest opowieścią o niezwykłej społeczności, dla której przez cztery stulecia delta Wisły była ojczyzną. Opowieścią o ocalonych śladach ich obecności, a także o tych, których materialna postać bezpowrotnie została utracona.
Mennonityzm kształtował się około połowy XVI wieku na marginesie szerszego ruchu protestanckiego rozwijającego się w Niderlandach i północnych Niemczech i wiąże się z postacią Menno Simonsa, który nadał mu kierunek i nakreślił założenia. Mennonici opuszczali Niderlandy uchodząc przed niepokojami i wojnami religijnymi. Przybywali do Prus Królewskich, gdzie zyskali prawo osiedlenia - włączeni zostali w proces zagospodarowania depresyjnych ziem żuławskich i dolin nadwiślańskich, liczyć również mogli na tolerancję dla swego wyznania.
Mennonici, osiedlając się od XVI wieku na Żuławach, stali się współgospodarzami tej ziemi trwając na niej aż do zakończenia drugiej wojny światowej. Przyczynili się w wielkim stopniu do powstania specyficznego krajobrazu - nie tylko architektonicznego, ale i kulturowego. Poza obszarem Żuław społeczność mennonicka występowała w znacznie mniejszych skupiskach - wyspach osadniczych położonych w dolinie dolnej Wisły m. in. w Dolinie Kwidzyńskiej.
Na wystawie przedstawiono zarys historii mennonitów jako społeczności zintegrowanej wokół swego wyznania oraz zaprezentowano zachowane ślady obecności mennonitów - zabytki kultury materialnej, dokumenty rękopiśmienne, drukowane, przedstawienia ikonograficzne, fotografie, mapy. Zabytki pochodzą ze zbiorów muzealnych, archiwów, bibliotek i kolekcji prywatnych.
Wystawie towarzyszy publikacja wydana prze Muzeum Narodowe w Gdansku, na którą składają się artykuły przedstawiające społeczność mennonicką w różnorodnych aspektach jej funkcjonowania i osadzenia w kulturze Żuław.
Do realizacji projektu zaproszeni zostali przedstawiciele społeczności i stowarzyszeń mennonickich z Europy i Ameryki Północnej; Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Żuławskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.

Koncepcja i scenariusz wystawy:
Ewa Gilewska - Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnograficzny w Oliwie

Aranżacja plastyczna:
Hanna Błaszkowska – Gregor

Oświetlenie:
Krzysztof Paluch

Komisarz kwidzyńskiej edycji wystawy:
Sylwia Tatara

Wystawa dostępna w Muzeum w Kwidzynie od 20 czerwca do 15 października 2008 roku.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.