Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePlebiscyt

Wydarzenia / Wystawa: Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

 

Wystawa zorganizowana we współpracy z Centrum Kultury Prus Wschodnich
w niemieckim Ellingen w ramach projektu wystawienniczo-edukacyjnego z okazji 90 - tej rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, organizowanego przez Pracownię Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.Partnerami projektu są: Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Westpreussisches Landesmuseum w Münster, Archiwum Miejskie w Celle oraz Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen.

Głównym celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z głosowaniem plebiscytowym na Powiślu w lipcu 1920 oraz kształtowanie umiejętności dialogu międzykulturowego pomiędzy Polakami i Niemcami. Kontynuacja i rozwinięcie tematyki wystawy w ramach projektu odbędzie się w Czarnej Sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury we wrześniu 2010 r.

Otwarcie wystawy odbyło się dnia 09.07. 2010 r. o godz. 17 .00 salach zamkowych Muzeum w Kwidzynie. Wernisaż przygotowany został i sponsorowany przez Hotel i Restaurację
Le Manoir: www.lemanoir.com.pl

Wystawa prezentuje oryginalne materiały o okresu głosowania plebiscytowego 1920 r.
pochodzące ze zbiorów Muzeum w Kwidzynie oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Ekspozycji towarzyszą 42 tablice tematyczne w języku polskim i niemieckim oraz prezentujące temat. Reprodukcje ilustrujące tablice pochodzą ze zbiorów Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen. www.kulturzentrum-ostpreussen.de

Wystawę przygotowali dr Wiesław Gogan - Centrum Kultury Prus Wschodnich oraz Sylwia Tatara – Muzeum w Kwidzynie.
Wystawa prezentowana będzie do końca roku w salach zamkowych jako cześć projektu wystawienniczo - edukacyjnego. We wrześniu ukaże się także wspólne polsko – niemieckie wydawnictwo do tematu. Wystawa prezentowana jest jednocześnie również w Niemczech w Ellingen. Otwarcia wystawy dokonali: Wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr Janusz Trupinda oraz Dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich z Ellingen /Bawaria – Wolfgang Freyberg. Gościem specjalnym był także Pan Joachim Bleicker – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Głos zabrali również – Wojciech Weryk – pełnomocnik Burmistrza Miasta Kwidzyna oraz Antoni Barganowski – historyk i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podkreślając znaczenie wystawy w wymiarze współpracy polsko – niemieckiej związanej wspólnym dziedzictwem kulturowym i historią regionu oraz edukacją.

Głównym celem projektu organizowanego przez Pracownię Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.
jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej, związanej z głosowaniem plebiscytowym, przeprowadzonym na Powiślu w lipcu 1920 roku, w związku z 90 rocznicą plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, poprzez zorganizowanie wystawy historycznej. Celem ponadregionalnym jest dodatkowo próba nawiązania normalnego dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami, na kanwie wypracowania obiektywnego scenariusza wystawy, pokazującego obie strony sporu o granicę, ale zmuszającego odwiedzających do wyciągania własnych wniosków, bez narzucania złych osądów, doświadczeń i wypaczeń sprzed lat.

Zorganizowana wystawa czasowa, w której połączone zostaną elementy historii miasta i regionu Powiśla spełni funkcję kształtowania własnej tożsamości oraz umiejętności dialogu międzykulturowego. We wrześniu wystawa "wyjdzie" poza ramy jednego miejsca - zakłada elementy przekazywania wiedzy "w pigułce" w różnych częściach miasta - rozpropagowana zostanie przez elementy stałe (słupy ogłoszeniowe) na ulicach oraz przez działanie partnerów medialnych, gdzie duży wkład wniosą także współorganizatorzy - muzeum oraz archiwa.
Taki sposób promowania wiedzy będzie spełniał elementy propagowania stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Bardzo ważnym i chyba najważniejszym celem samej wystawy jest założenie „nadrzędne” polegające na zachęceniu zwiedzających do wyciągania własnych wniosków z odbytej wycieczki w czasie do 1920 roku, na temat polityki wielkich mocarstw, traktatu wersalskiego w punktach, dotyczących regulacji granic, czy wreszcie w kwestiach współżycia Polaków i Niemców i kwestii związanych z głosowaniem za przynależnością terytorialną Powiśla po 1920 roku.
Chodzi tu o dwa elementy, mianowicie dotychczasowe, jednostronne przekazywanie wiedzy historycznej oraz wzajemne stosunki pomiędzy dwoma narodami, zamieszkującymi te ziemie, a więc pomiędzy Polakami i Niemcami.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.