Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wystawa: Sen o Polsce

Rok 2009 jest rokiem ważnych dla Polski i Polaków rocznic: wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę, 20-lecie przemian roku 1989 i powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Są one okazją do refleksji i pogłębienia wiedzy o tych ważnych dla Polski wydarzeniach XX wieku, a także złożenia hołdu pomordowanym i poległym w walce o wolność Ojczyzny. Wystawa Sen o Polsce przygotowana w Muzeum w Kwidzynie prezentuje kolekcję pocztówek patriotycznych Mieczysława Laskowskiego oraz zbiór książek o tematyce kampanii wrześniowej z kolekcji Jerzego Pokrzywki. Ekspozycja prezentuje pocztówki patriotyczne, dokumentujące historię dążeń niepodległościowych Polaków, począwszy od powstania kościuszkowskiego do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Poszczególne karty, zdobione kartuszami herbowymi, wizerunkami orła w koronie, przedstawiające alegorie wybitnych postaci czy znane obrazy, pełniły funkcję rozbudzania uczuć i postaw patriotycznych oraz utrwalania świadomości narodowej Polaków. Pocztówka patriotyczna zajmuje szczególne miejsce w historii karty korespondencyjnej. Obrazują tragiczne dzieje narodu polskiego. Na terenie Polski pierwsze pocztówki tego typu ukazywały się na terenie Galicji, gdzie stosunkowo łagodna polityka władz austriackich dopuszczała atakowanie Rosjan za ich antypolskie posunięcia. Z kolei Rosjanie także nie pozostawali dłużni i na terenie Królestwa Polskiego ukazywało się wiele pocztówek antyaustriackich i antypruskich. Wydawcami i autorami byli przeważnie Polacy, których celem było przybliżyć moment ,,wybicia się na niepodległość". Każde antypolskie działanie zaborców miało swój oddźwięk w wydawanych pocztówkach, które na owe czasy były najbardziej skuteczną ulotką docierającą do tysięcy Polaków. Pocztówkowe batalie służyły przede wszystkim propagandzie sprawy polskiej niepodległości, gdzie nieważne były obiektywne racje, lecz liczył się cel i skutek - zaszkodzić zaborcy za wszelka cenę. Trudno wyliczyć rodzaje i odmiany pocztówki patriotycznej. W większości są to alegorie religijno – narodowe, nawiązujące do symboli cierpienia i niewoli lub też do dawnej świetności Polski. Wydzielono spośród nich karty przedstawiające reprodukcje obrazów malarzy polskich, bohaterów narodowych, okolicznościowe z symbolami narodowymi. Wydawano je również z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Zawierają symbole narodowe, zwrotki wierszy o tematyce patriotycznej i napisy Wiara, Nadzieja, Miłość. Pocztówka patriotyczna od swego powstania towarzyszyła Narodowi Polskiemu przez cały okres walki o niepodległość do czasu powstania Solidarności. Nie bardzo doceniane do niedawna pocztówki, dziś uważane są za swoistą kronikę dziejów. Miejmy nadzieję, że juz na zawsze zostanie klaserach kolekcjonerów, budząc wzniosłe wspomnienia o tych, którzy używali maleńkiej kartki do walki o niepodległość z mocarzami Europy.

Koncepcja wystawy i aranżacja plastyczna:
dr Justyna Liguz - Pracownia Regionalna Kwidzyńskiego Centrum Kultury
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
mgr Sylwia Tatara - Muzeum w Kwidzynie Oddział MZM

Wystawę można oglądać od 17 września do 15 listopada 2009 r. w kwidzyńskim oddziale Muzeum Zamkowego. Wernisaż dnia 17 września 2009 o godz. 12 wpisany jest w uroczyste obchody 70-tej rocznicy Agresji ZSRR na Polskę organizowane przez starostę kwidzyńskiego oraz Związek Sybiraków w Kwidzynie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.