Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”.

Wystawa „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”.

14 czerwca 2018, w  zamku w Kwidzynie, otwarta została wystawa „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”.

Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie to jeden z najcenniejszych zabytków o charakterze obronnym i sakralnym w Polsce. W kwietniu 2018 decyzją Prezydenta RP  wpisany został na prestiżową listę pomników historii.  To doniosłe wydarzenia stało się impulsem do przygotowania  wystawy wizerunków zamku i katedry. Jej autorzy: Janusz Cygański i Łukasz Rzepczyński   zgromadzili  ponad 400  obiektów, w tym  grafik,  obrazów olejnych,  zdjęć i zabytków rzemiosła artystycznego. Na wystawie znalazły się także medale, monety, banknoty, plakaty, znaczki pocztowe, widokówki, okładki książek oraz różne gadżety z wizerunkami zamku i katedry.  Wiele obiektów pochodzi ze zbiorów kwidzyńskich kolekcjonerów, m.in. Krystyny Plebańskiej, Antoniego Barganowskiego i Łukasza Rzepczyńskiego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.