Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopaleniePustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / XI Bałtycki Festiwal Nauki

W 2013 roku lokalnym koordynatorem XI Bałtyckiego Festwalu Nauki jest Muzeum w Kwidzynie, oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Celem Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest zaprezentowanie tematyki badań i osiagnięć naukowych kwidzyńskiego środowiska. Jak pokazują poprzednie edycje Festiwalu jest to impreza nie tylko bogata w treści, ale również bardzo atrakcyjna w formie.

Różnorodność form przygotowanych przez kilka podmiotów z Kwidzyna i Malborka obejmować będzie prezentacje z różnych dziedzin kultury i nauki, wykłady, prezentacje, konkursy popularyzujące wiedzę, dyskusje i wiele innych.
Muzeum w Kwidzynie wraz z Kwidzyńskim Centrum Kultury ( Pracownią Regionalną ), Stowarzyszeniem EKO-Inicjatywa, Powiślanską Szkołą Wyższą, II LO oraz Archiwum Państwowym w Elblagu/ oddz. w Malborku planuje organizację lokalnycyh obchodów XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniach 23-24 maja 2013 roku na dziedzińcu kwidzyńskiego zamku, w II LO i w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz udział w festiwalowych targach staroci w dniu 25 maja 2013r.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie festiwalu.

Chcąc możliwie szeroko zaprezentować osiągnięcia naukowe lokalnej społeczności pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w obchodach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W związku z tym zapraszamy na spotkanie z nauką. Do sukcesu Bałtyckiego Festiwalu Nauki konieczny jest liczny udział podmiotów badawczych, instytucji wspierających badania oraz zajmujących się ich upowszechnianiem, jak rownież liczna rzesza odbiorców w każdym wieku.
Jesteśmy głęboko przekonani, że działając wspólnie zorganizujemy imprezę, która przyniesie satysfakcję obu stronom - publiczności i organizatorom.

Z góry dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

W imieniu organizatorów

Beata Stawarska
Lokalny Koordynator
XI BałtyckiegoFestiwalu Nauki
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.