Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePlebiscytForma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / XIII Bałtyckiego Festwalu Nauki w Muzeum w Kwidzynie.

 Celem Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest zaprezentowanie tematyki badań i osiagnięć naukowych pomorskiego środowiska. Jak pokazują poprzednie edycje Festiwalu jest to impreza nie tylko bogata w treści, ale również bardzo atrakcyjna w formie.

Różnorodność form przygotowanych przez kilka podmiotów obejmuje prezentacje z 
różnych dziedzin kultury i nauki, wykłady, pokazy , konkursy popularyzujące wiedzę, 
dyskusje i wiele innych. 
Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie www.festiwal.gda.pl/XIIIBFN.
Lokalnym organizatorem XIII Bałtyckiego Festwalu Nauki jest Muzeum w Kwidzynie.
 Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa.  
Muzeum w Kwidzynie planuje realizację swojego programu w dniu 22 maja 2015r. na terenie kwidzyńskiego zamku i katedry. Przybliżymy temat z dziejów architektury na Pomorzu:“ Jak budowano zamek i katedrę w Kwidzynie? ”. Będzie to wykład oraz  krótki spacer po katedrze i zamku poprowadzony przez p. Bernarda Jesionowskiego, pracownika Działu Konserwacji Zamku w Muzeum Zamkowym w Malborku. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach w godz. 11.00-13.00 lub 14.00-16.00.
 Spotkanie dedykowane jest osobom dorosłym i młodzieży. A z powodu ograniczonej liczby miejsc niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja.  
 
Rezerwacja
 
 Tel: 55 646 37 99 lub 55 646 37 80, 
 
 e-mail : b.stawarska@zamek.malbork.pl 
 
 kwidzyninfo@zamek.malbork.pl
 
 
Z góry dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.