Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Zamkowy koniec lata

Zamkowy koniec lata

ZAMKOWY KONIEC LATA.

 

Wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. My jednak przygotowaliśmy zajęcia, które sprawią, że te ostatnie dni wcale nie będą nudne.

Zapraszamy dzieciaki w wieku od 8 do 12 lat na zajęcia tematyczne, które oczywiście będą związane z historią.

 

W każdym dniu dwudziestoosobowa grupa będzie miała okazję spędzić czas w następujących tematach:
wtorek 27 sierpnia: OD PAPIERU DO KSIĄŻKI (zajęcia literackie, historia papieru, kaligrafia)
środa 28 sierpnia: OD RYCERZA DO ŻOŁNIERZA (rycerstwo a husaria)
czwartek 29 sierpnia: FABRYKA RYTMÓW (pokaz muzyki etnicznej - warsztaty z aktywnym udziałem dzieci)
piątek 30 sierpnia: CERAMIKA OKIEM ARCHEOLOGA (jak pracuje archeolog, warsztaty z gliny)


Zajęcia w każdym dniu będą trwały w godz. od 10.00 do 14.00 w grupie max 20 osób. Zapisy pod nr telefonu: 55 646 3799, odpłatność 10 zł od osoby za dzień, płatne w dniu zajęć.


ZAPRASZAMY DO ZAMKU na ZAMKOWY KONIEC LATA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.