Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera PlebiscytPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Zapraszamy na prelekcję pt. "Tajemnice prabuckich kamienic w świetle archeologii".

Zapraszamy na prelekcję pt. "Tajemnice prabuckich kamienic w świetle archeologii".

Zamek w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku serdecznie zaprasza na prelekcję pt. "Tajemnice prabuckich kamienic w świetle archeologii". Spotkanie odbędzie się  13 lutego 2020 roku o godz. 17.30 w murach kwidzyńskiego muzeum.

W początkach 1945 roku Prabuty, podobnie jak większość sąsiednich miejscowości zostały zdewastowane i zniszczone przez żołnierzy radzieckich. Taki los spotkał centrum Prabut, które dziś w niewielkim tylko stopniu przypomina przedwojenną zabudowę. Od kilku lat dr Grażyna Nawrolska – archeolog, prowadzi prace wykopaliskowe w obrębie prabuckiej starówki i zamku biskupiego. W maju 2019 roku, przeprowadzone zostały kolejne prace archeologiczne w pobliżu konkatedry. Ich głównym celem było odsłonięcie dawnej zabudowy i zbadanie przedwojennego układu prabuckich kamienic. Podczas spotkania dr Grażyna Nawrolska opowie o efektach dotychczasowych badań.

 

dnia 13 lutego 2020r.
godz. 17.30, wstęp 1zł

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.