Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie został wpisany na Listę Pomników Historii

Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie został wpisany na Listę Pomników Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w piątek 20 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. Wśród 10 nowych miejsc, na liście znalazł się zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie.

Starania o wpisanie zespołu katedralno-zamkowego w Kwidzynie trwały blisko 2 lata. Obecność na Liście Pomników Historii jest dużym prestiżem, ale także zobowiązaniem. Na pewno jest to podkreślenie wysokiej rangi zespołu katedralno-zamkowego i jego znaczenia dla historii i kultury polskiej. Wpis na listę jest świadectwem troski o wyjątkowy zabytek, nad którym opiekę sprawujemy wspólnie z Kościołem katolickim i władzami samorządowymi.

- Dziś został doceniony trud wielu ludzi, nie tylko pracowników Muzeum i z tego bardzo się cieszymy - mówi dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.