Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera DARMOWY LISTOPAD 2022Forma funkcja nowoczesność

Wystawy i wnętrza / Dormitorium - Sala wystaw czasowych

Największa z zachowanych sal zamkowych. Założona na planie prostokąta, posiada trójprzęsłowe sklepienie gwiaździste. Pola sklepienne i żebra pokryte są warstwą zaprawy. Zworniki posiadają bogatą dekorację roślinną natomiast konsole - maswerkową. W ścianie zachodniej  dwa duże okna oraz przejście do ganku wieży gdanisko. W ścianie wschodniej dwa ostrołukowe, bogato profilowane otwory drzwiowe.

W średniowieczu, w początkowym okresie funkcjonowania zamku, wnętrze pełniło najprawdopodobniej funkcję dormitorium, czyli sypialni. W okresie późniejszym dokonywano podziałów jego przestrzeni na szereg mniejszych pomieszczeń, w związku z administracyjną funkcją zamku. Po roku 1860, według projektu Heinricha Kocha, dokonano jej adaptacji na potrzeby sądu, likwidując XVIII- i XIX-wieczne podziały oraz wprowadzając duże otwory okienne dla zapewnienia większej ilości światła. Podczas prac restauratorskich w 1874 roku, prowadzonych pod kierunkiem Gustava Reicherta, uzupełniono sklepienia i detal architektoniczny.

Obecnie pełni funkcję sali wystawienniczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.