Zamek<br />w Kwidzynie
Ciałopalenie11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyPrzyroda Polski PółnocnejDARMOWY LISTOPAD 2022

Wystawy i wnętrza / Kancelaria kapitulna

Pomieszczenie na planie prostokąta, nad przejazdem bramnym, posiada oryginalne, gwiaździste sklepienie gotyckie z około połowy XIV wieku.

W średniowieczu wnętrze pełniło funkcję kancelaryjne, a po roku 1551 podobnie jak sąsiedni Refektarz Zimowy zajmował je zarządca zamku. W roku 1854, w ramach prac budowlanych prowadzonych przez Heinricha Kocha, powiększono okno w północnej ścianie Kaplicy, w związku z przeznaczeniem pierwszego piętra na funkcje sądowe. W roku 1874, podczas prac konserwatorskich pod kierunkiem Gustawa Reicherta uzupełniono detal architektoniczny, wprowadzając gipsowe zworniki z dekoracją roślinną oraz konsole o dekoracji maswerkowej. W przeszłości wnętrze pomieszczenia posiadało dekoracje malarskie na ścianach i polach sklepiennych. Ich fragmenty zostały odkryte podczas badań przeprowadzonych w roku 1994. W latach 2017-2018 w pomieszczeniu wykonano prace konserwatorskie pzywracając mu średniowieczny charakter.  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.