Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera CiałopalenieForma funkcja nowoczesność

Zbiory / Zbiory zoologiczne

W skład kolekcji faunistycznej Muzeum w Kwidzynie wchodzą następujące zbiory:

 

 • zbiór entomologiczny -   liczy kilkaset egzemplarzy owadów preparowanych na szpilkach. W jej skład wchodzą głównie krajowe gatunki owadów zamieszkujące lasy, łąki i zbiorniki wodne. Na uwagę zasługuje zbiór motyli dziennych i nocnych oraz ważek, charakterystycznych dla ekosystemów regionu Powiśla.
 • zbiór herpetologiczny - składa się z dermoplastów oraz preparatów mokrych prezentujących szereg gatunków krajowej fauny gadów i płazów. W zbiorach znajdują się ponadto gatunki egzotyczne, jak indyjski gawial, morski żółw Caretta oraz północnoamerykański aligator. 
 • zbiór ornitologiczny - reprezentowana jest przez dermoplasty licznych przedstawicieli awifauny zamieszkujących tereny regionu Powiśla. Ponadto wśród gatunków wodno-błotnych wyróżnia się zbiór samców bataliona bojownika, w różnobarwnych szatach godowych. Poza przedstawicielami gatunków rodzimych, w kolekcji znajdują się gatunki egzotyczne: mewka chińska, kanarek oraz zalatujące: sęp płowy czy alka krzywonosa.  Integralną częścią zbioru ornitologicznego jest zespół jaj ptasich prezentujący  123 gatunki (30% awifauny Polski) zebrany przez Karola Stawskiego (pracownika Muzeum w Kwidzynie). 
 • zbiór teriologiczny -  gromadzi ponad 70 eksponatów dermoplastycznych  gatunków ssaków. Składają się na niego zwierzęrta zamieszkujące obszar naszego kraju - od największego, dziko żyjącego żubra, poprzez przedstawicieli ssaków kopytnych i drapieżniki, aż do najmniejszych owadożernych ryjówek. Pospolite gatunki jak sarna, dzik i lis reprezentowane są przez osobniki o różnej płci i różnym wieku. Ważną częścią  zbioru są  kości i poroża ssaków, w tym wydobyte z Wisły w poł XIX w. kości walenia, 
 • zbiór paleontologiczny - najstarszy chronologicznie w Muzeum w Kwidzynie zbiór, w którym znajdują się unikatowe szczątki zwierząt wymarłych. Do najciekawszych należą: najlepiej zachowana w kraju czaszka tura wraz z kilkunastoma kościami tego zwierzęcia, ząb trzonowy mamuta, a także dobrze zachowane, skamieniałe jajo hadrozaura  z póżnego okresu kredowego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.